Algemene Voorwaarden

Downloaden in pdf:
2012_12_leveringsvoorwaarden_nederlands

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan

de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging

van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de

opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een

mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft

uitgebracht;

c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven,

optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het

met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken,

verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van

teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de

meest ruime betekenis van het woord;

d. Koninklijke KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische

Ondernemingen, gevestigd te Amstelveen.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de

totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle

tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten

overeenkomsten.

2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever

zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk

is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze

leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen

van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte

aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of

soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot

het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en

kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een

aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien

dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt

verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het

aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat

door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst

ontstaat.

Artikel 4: Annulering

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te

annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de

overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de

leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade

worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen

en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier

reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van

gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen,

ingeroepen diensten en opslag.

2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van

periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14

is niet mogelijk.

Artikel 5: Prijs

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)

en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten

prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie

conform de overeengekomen specificaties.

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting

tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen

het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of

tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel

opgegeven prijs.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar

partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een

of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg

gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de

daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde

calculatietarieven worden berekend.

5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid

van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen,

indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven

of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene

voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs

respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische

industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen

1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs

te verhogen wanneer een of meer van de volgende

omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst

voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten

of diensten die voor de uitvoering van de

overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten,

van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen,

van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten,

invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen

op grondstoffen, energie of reststoffen, een

aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het

algemeen, omstandigheden die met een en ander

vergelijkbaar zijn.

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke

schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers,

ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden,

ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door

de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en

alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de

leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken

dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs

mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de

overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid

onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit

de aard van de te verwerken materialen en producten zijn

grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te

verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen

indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk

overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder

begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na

de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-,

druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de

grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken,

indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie

althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen

prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de

prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde

bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum,

zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te

kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij

aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een

natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van

een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld

is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling

door de leverancier is vereist.

2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen

aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste

gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens

de betaling te vragen van de voor de gehele levering

gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.

3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de

overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste

verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de

voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de

leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid

zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel

daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat

de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen

nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden

zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot

een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1

van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de

voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf

de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente,

of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.

De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente

in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van

een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot

betaling niet volledig is nagekomen.

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld,

is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en

de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige

vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke

incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor

advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De

buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste

15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van Ä 100,00.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering

ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.

2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken

in gedeelten af te leveren.

3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking

te verlenen aan de aflevering van de krachtens

de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De

opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand

in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na

eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien

aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af

te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de

opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom

daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan

waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden,

met inbegrip van rente en kosten.

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen,

geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever,

tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever

draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer

wordt mede begrepen transmissie van data door middel van

het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending

met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van

zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs

dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het

tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te

leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en

risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Termijn van levering

1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering

heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven

dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve

strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen

uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever

hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen

uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever

wijziging in de specificaties van het werk wenst of het

bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden

niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging

of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid

niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door

hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst

door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat

redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering

door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder

door het onverwijld beantwoorden van vragen van de

leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen

als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtnemen

van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2

van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.

4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het

vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde,

is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet

meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat

schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is.

De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet

toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst

op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim

heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst

alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed

na aflevering te onderzoeken of de leverancier de

overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts

gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van

in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.

De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en

de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk

14 dagen na aflevering.

2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke

prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke

prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als

deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven

het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit

artikel tijdig te doen.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn

van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als

onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze

termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment

waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen

van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs

mogelijk is.

5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen

partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het

geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik

heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden

heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,

heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft

doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het

eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten

aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst

indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet,

niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of

andere mededelingen die mondeling of door een door de

opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan

dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch

middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven

1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet

op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, drukof

andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te

onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd

of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever

geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven

voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten

en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de

opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef

wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht,

tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van

deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en

anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of

model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen

geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding

van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij

van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het

totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden

beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het

werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel

bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking

genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte

invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben,

worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis

te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen

aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of

minder bedragen dan de volgende percentages:

– oplage tot 20.000 eenheden: 10%

– oplage van 20.000 en meer: 5%

Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk,

etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds

een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of

het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht

respectievelijk verrekend.

5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier

en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis

aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens

de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden

van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier

ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens

verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden

toezenden.

6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte

materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens

de op de levering van deze materialen en halffabrikaten

betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden,

worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.

De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier

ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens

verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden

toezenden.

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke

uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk

anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan

slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming

van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien

het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of

vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke

uitgave betreft die minder vaak verschijnt.

2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit

artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.

3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit

artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten

of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en

zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de

verspreiding van de uitgave.

4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door

middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging

verzonden brief worden opgezegd.

5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke

overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 15: Auteursrechten etc.

1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de

nakoming van de overeenkomst en met name door de

verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de

opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel,

modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s,

films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden

etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten

die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet

1912 of andere nationale, supranationale of internationale

regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het

recht van de industriële eigendom dan wel het recht met

betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever

vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle

aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of

regelgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden

gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel

gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier

bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de

overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in

rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier

door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op

deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order

alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,

blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht

dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van

de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel,

ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,

informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,

fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke

productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende

werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod

of op de factuur zijn vermeld.

4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren

of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen,

modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,

computerprogrammatuur, databestanden, fotografische

opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen,

evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving

behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of

voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht

of andere wettelijke bescherming voor de leverancier

bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het

kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier

het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de

leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde

werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in

de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot

gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van

de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik

tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig

productieproces.

Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.

1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen,

halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel,

ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,

informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,

fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages,

drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders,

stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten

en randapparatuur, blijven het eigendom van de

leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte,

in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken

aan de opdrachtgever af te geven.

3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit

artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.

Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen

dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard,

geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en

zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid

tot herhaald gebruik.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van

de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde

zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel,

draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten

aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever

dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te

sluiten.

3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat

er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier

van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname

of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken

wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich

te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de

bewaring door de leverancier worden verloren of wegens

beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de

opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding

van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op

alle zaken die in het kader van de nakoming van de

overeenkomst met de leverancier door hem in de macht

van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere

zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke

hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier

verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke

schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde

materialen en producten

1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen,

dat de opdrachtgever materiaal of producten ter

bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor

deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van

een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te

beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies

van de leverancier vragen.

2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen

prestatie benodigde materiaal of de daarvoor

benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende

bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d.

te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de

leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat

de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.

De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de

producten door de leverancier houdt niet in de erkenning

dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten

vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever

ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de

bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als

dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid

voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden

voortvloeiend uit de aard van de door de

opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en

evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het

aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de

later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde

materialen of producten.

5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als

houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid

of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het

aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de

eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde

materialen of producten en niet deugdelijke informatie

heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en

de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de

leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het

loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur,

noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever

ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken

materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben

ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of

anti-smetpoeder.

7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere

moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking

of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en

producten te wijzen.

8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc.

van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en

producten te beschikken als waren deze zijn eigendom.

De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden

de ongebruikte materialen en producten alsmede de

evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19: Overmacht

1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de

overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend,

indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens

de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende

opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de

overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten,

overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in

het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting

van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek

aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking,

brand, machinebreuk en andere ongevallen,

stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen,

andere maatregelen van overheidswege, nietlevering

van noodzakelijke materialen en halffabrikaten

door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en

andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt

als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de

opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de

overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de

overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig

bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in

verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke

aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de

vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen,

heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,

respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen

bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de

vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het

bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade

aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door

de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken

materiaal of producten, indien de opdrachtgever de

leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst

opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van

deze materialen of producten en deugdelijke informatie

heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en

de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij

krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze

leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde

aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem

terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden

wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever

wordt beheerst door het Nederlandse recht.